Thi-thiên 50
VIE1925

Thi-thiên 50

50
Đức Chúa Trời là Đấng đoán-xét người công-bình và kẻ ác
Thơ A-sáp làm
1Đấng quyền-năng, là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va, đã phán, và gọi thiên-hạ
Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn.
2Từ Si-ôn tốt-đẹp toàn-vẹn,
Đức Chúa Trời đã sáng chói ra.
3Đức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín-lặng đâu.
Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu,
Chung-quanh Ngài một trận bão dữ-dội.
4Ngài kêu các từng trời trên cao,
Và đất ở dưới đặng đoán-xét dân-sự Ngài:
5Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta,
Là những người đã dùng của tế-lễ lập giao-ước cùng ta.
6Các từng trời sẽ rao-truyền sự công-bình Ngài,
Vì chính Đức Chúa Trời là quan-xét, (Sê-la)
7Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói;
Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi:
Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi.
8Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ các của tế-lễ ngươi,
Cũng chẳng quở ngươi tại vì những của-lễ thiêu hằng ở trước mặt ta.
9Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi,
Cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi;
10Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta,
Các bầy súc-vật tại trên ngàn núi cũng vậy.
11Ta biết hết các chim của núi.
Mọi vật hay động trong đồng-ruộng thuộc về ta.
12Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay;
Vì thế-gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta.
13Ta há ăn thịt bò đực,
Hay là uống huyết dê đực sao!
14Hãy dâng sự cảm-tạ làm của-lễ cho Đức Chúa Trời,
Và trả sự hứa-nguyện ngươi cho Đấng Chí-Cao;
15Trong ngày gian-truân hãy kêu-cầu cùng ta:
Ta sẽ giải-cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi-khen ta.
16Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng:
Nhân sao ngươi thuật lại các luật-lệ ta?
Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao-ước ta?
17Thật ngươi ghét sự sửa-dạy,
Bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta.
18Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ,
Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại-tình.
19Ngươi thả miệng mình nói xấu,
Buông lưỡi mình thêu-dệt sự dối-gạt.
20Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi,
Gièm-chê con trai của mẹ ngươi.
21Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín-lặng;
Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi;
Nhưng ta sẽ trách-phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi.
22Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy-xét điều đó,
Kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải-cứu chăng.
23Kẻ nào dâng sự cảm-tạ làm của-lễ, tôn vinh ta;
Còn người nào đi theo đường ngay-thẳng,
Ta sẽ cho thấy sự cứu-rỗi của Đức Chúa Trời.

© 1998 United Bible Societies. All right reserved. 


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt 1925

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.