Rô-ma 7:6

Rô-ma 7:6 KTHD

Ngày nay, chúng ta được giải thoát khỏi sự trói buộc của luật pháp, vì đối với luật pháp chúng ta đã chết, để được tự do phục vụ Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo lối cũ của luật pháp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ