Khải Huyền 15
KTHD

Khải Huyền 15

15
Bài Ca của Môi-se và của Chiên Con
1Tôi lại thấy một hiện tượng vĩ đại kỳ diệu trên trời. Bảy thiên sứ mang bảy tai họa để kết thúc cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời. 2Tôi thấy biển đầy thủy tinh rực lửa. Đứng trên mặt biển là những người đã chiến thắng con thú, vì không chịu thờ lạy tượng nó, cũng không cho ghi số nó trên trán hoặc trên tay. Tay họ đều nâng đàn hạc của Đức Chúa Trời. 3Họ hát bài ca của Môi-se là đầy tớ của Đức Chúa Trời và bài ca của Chiên Con:
“Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng!
Công việc Ngài thật huyền diệu lớn lao.
Lạy Vua muôn đời!
Đường lối Ngài công minh, chân chính.
4Lạy Chúa! Ai chẳng kính sợ Ngài?
Ai không tôn vinh Danh Ngài?
Vì chỉ có Ngài là Chí Thánh.
Muôn dân sẽ đến thờ lạy Ngài,
vì Ngài đã xét xử công minh.”
Bảy Bát của Bảy Tai Họa
5Sau đó, tôi thấy Nơi Chí thánh của Đền Thờ trên trời mở ra. 6Bảy thiên sứ mang bảy tai hoạ từ Đền Thờ đi ra, mặc áo vải gai tinh khiết rực rỡ, ngực thắt đai vàng. 7Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy bát vàng đựng hình phạt của Đức Chúa Trời, là Đấng Hằng Sống đời đời. 8Đền Thờ nghi ngút khói do vinh quang và uy quyền Đức Chúa Trời tỏa ra. Chẳng ai được vào Đền Thờ cho đến chừng bảy thiên sứ giáng xong tai họa.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại