Khải Huyền 15:7

Khải Huyền 15:7 KTHD

Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy bát vàng đựng hình phạt của Đức Chúa Trời, là Đấng Hằng Sống đời đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ