Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi Thiên 83

83
Thi Thiên 83
Xin Chúa Khiến Quân Thù Hổ Thẹn
(Thơ của A-sáp)
1Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng nín lặng!
Xin đừng điềm nhiên!
Xin đừng bất động, ôi Đức Chúa Trời.
2Chẳng lẽ Ngài không nghe tiếng quân thù nổi loạn?
Lẽ nào Ngài không thấy những dân ghét Chúa đang vùng lên sao?
3Họ âm mưu lập kế diệt dân Ngài;
họ đặt chương trình chống người được Ngài bảo vệ.
4Họ nói: “Hãy đến tiêu diệt nước này,
để tên Ít-ra-ên không còn ai nhớ đến nữa.”
5Họ đồng thanh chấp thuận kế hoạch.
Kết liên minh quân sự chống Ngài—
6dân tộc Ê-đôm và các sắc dân Ích-ma-ên;
dân tộc Mô-áp và dân tộc Ha-ga-rít;
7người Ghê-banh, Am-môn, và A-ma-léc;
những người từ Phi-li-tin và Ty-rơ.
8A-sy-ri cũng gia nhập liên minh,
để trợ lực con cháu của Lót.
9Xin Chúa phạt họ như dân tộc Ma-đi-an,
Si-sê-ra, và Gia-bin bên Sông Ki-sôn.
10Là đoàn quân bị tiêu diệt tại Ên-đô-rơ,
và trở thành như phân trên đất.
11Xin đối xử với các quý tộc của họ như Ô-rép và Xê-ép.
Xin cho vua quan họ chết như Xê-ba và Xanh-mu-na,
12vì họ nói: “Chúng ta hãy chiếm đất cỏ xanh của Đức Chúa Trời
làm tài sản của chúng ta.”
13Lạy Đức Chúa Trời, xin làm họ như cỏ rác,
như trấu bị gió cuốn tung bay!
14Như lửa đốt trụi rừng
và đốt cháy núi thể nào,
15thì xin phóng bão tố đánh đuổi họ,
cho giông tố làm họ kinh hoàng thể ấy.
16Xin Chúa cho mặt họ bị sỉ nhục,
cho đến khi họ biết tìm đến Danh Chúa.
17Nguyện họ bị hổ thẹn và kinh hoàng mãi mãi.
Xin cho họ chết giữa cảnh nhục nhằn.
18Xin cho họ học biết chỉ có Ngài là Chúa Hằng Hữu,
chỉ có Ngài là Đấng Tối Cao,
cai trị trên khắp đất.

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi