Thi Thiên 82:4

Thi Thiên 82:4 KTHD

Giải cứu người nghèo khổ và khốn cùng; đưa họ ra khỏi tay người ác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 82:4