Thi Thiên 74:17

Thi Thiên 74:17 KTHD

Quy định giới hạn địa cầu, Ngài ấn định mùa đông và mùa hạ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ