Thi Thiên 58:3

Thi Thiên 58:3 KTHD

Người ác vừa sinh ra đã lầm lạc, từ trong lòng mẹ đã sai quấy và gian dối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ