Thi Thiên 48:8

Thi Thiên 48:8 KTHD

Những điều chúng tôi nghe về vinh quang của thành, nhưng nay chúng tôi được thấy— thành Chúa Hằng Hữu Vạn Quân. Đó là thành của Đức Chúa Trời chúng tôi; Ngài bảo vệ thành thánh muôn đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ