Thi Thiên 48:7

Thi Thiên 48:7 KTHD

Chúa đánh tan họ, như các chiến thuyền Ta-rê-si bị gió đông đánh vỡ tan tành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ