Thi Thiên 48:2

Thi Thiên 48:2 KTHD

Núi thánh cao ngất, đẹp đẽ; là niềm vui của toàn trái đất! Núi Si-ôn nổi bật trên đỉnh Sa-phan, là thành của Vua Vĩ Đại!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ