Thi Thiên 48:13

Thi Thiên 48:13 KTHD

Hãy nhìn kỹ các thành lũy phòng vệ, ngắm xem các lâu đài, cung điện để mai sau thuật lại cho hậu thế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ