Thi Thiên 45:8

Thi Thiên 45:8 KTHD

Áo vua ngào ngạt một dược, lô hội, và nhục quế. Từ cung điện ngà ngọc, đàn dây chúc tụng vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ