Thi Thiên 45:3

Thi Thiên 45:3 KTHD

Ôi đấng anh hùng! Xin đeo gươm báu, mặc uy nghiêm, vinh quang rạng ngời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ