Thi Thiên 45:17

Thi Thiên 45:17 KTHD

Tôi sẽ làm cho hậu thế ghi nhớ danh tiếng vua. Nên các dân tộc sẽ chúc tụng vua mãi mãi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ