Thi Thiên 45:11

Thi Thiên 45:11 KTHD

Vua ái mộ nhan sắc nàng; hãy tôn kính người, vì là chúa của nàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ