Thi Thiên 45:10

Thi Thiên 45:10 KTHD

Hỡi quý nương, hãy nghe lời thỉnh giáo. Hãy quên đi dân tộc, và nhà cha nàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ