Thi Thiên 18:49

Thi Thiên 18:49 KTHD

Chính vì thế, con hằng ca ngợi, tôn vinh Chúa Hằng Hữu giữa muôn dân. Chúc tụng Thánh Danh Ngài khắp chốn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ