Thi Thiên 119:66

Thi Thiên 119:66 KTHD

Xin dạy con hiểu biết và phán đoán, vì con tin các mệnh lệnh của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ