Thi Thiên 119:40

Thi Thiên 119:40 KTHD

Con hằng mong mỏi mệnh lệnh Chúa! Cho con được sống trong công lý Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 119:40