Thi Thiên 119:26

Thi Thiên 119:26 KTHD

Con kể lể bước đường lưu lạc Chúa đáp lời, dạy luật Chúa cho con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 119:26