Thi Thiên 119:21

Thi Thiên 119:21 KTHD

Chúa quở trách những người kiêu ngạo; hay đi xa các mệnh lệnh của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ