Thi Thiên 119:154

Thi Thiên 119:154 KTHD

Xin biện hộ và đưa tay cứu độ! Dùng lời Ngài cứu sống tâm linh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ