Thi Thiên 114
KTHD

Thi Thiên 114

114
Thi Thiên 114
Chúa Giải Cứu Dân Ngài Khỏi Ai Cập
1Khi Ít-ra-ên rời khỏi Ai Cập—
nhà Gia-cốp lìa bỏ dân nói tiếng nước ngoài—
2đất Giu-đa biến thành nơi thánh Đức Chúa Trời,
và Ít-ra-ên làm vương quốc của Ngài.
3Biển chợt thấy, liền chạy trốn!
Sông Giô-đan nước chảy ngược dòng.
4Núi cao run rẩy chạy như dê,
đồi xanh nhảy nhót như chiên con.
5Biển Đỏ, vì sao ngươi chạy trốn
Giô-đan chảy xiết, sao lùi lại?
6Núi lớn, vì sao mà run rẩy?
Đồi xanh sao lại nhảy như chiên con?
7Trái đất hỡi, hãy run sợ trước thánh nhan Chúa,
tại nơi Đức Chúa Trời nhà Gia-cốp hiện diện.
8Ngài biến đá tảng ra ao hồ;
đổi đá cứng thành suối nước.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại