Thi Thiên 105
KTHD

Thi Thiên 105

105
Thi Thiên 105
Ơn Chúa Đối Với Ít-ra-ên
1Hãy cảm tạ Chúa Hằng Hữu và công bố sự vĩ đại Ngài.
Hãy cho cả thế giới biết việc Ngài làm.
2Hát khen Chúa; phải, hãy hát ngợi tôn Ngài.
Đồn ra các kỳ công vĩ đại của Chúa.
3Hãy tự hào trong Danh Thánh Chúa;
người thờ phượng Chúa Hằng Hữu hãy hân hoan.
4Hãy tìm kiếm Chúa Hằng Hữu và sức mạnh Ngài;
hãy tiếp tục tìm kiếm Ngài mãi mãi.
5Hãy ghi nhớ công việc Ngài thực hiện,
những phép lạ, những phán quyết Ngài ban
6cho dòng dõi Áp-ra-ham, đầy tớ Chúa,
con cháu Gia-cốp, người Ngài đã chọn.
7Ngài là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng con.
Vị Chánh Án tối cao của địa cầu.
8Chúa ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi—
không quên các mệnh lệnh Ngài truyền.#105:8 Nt cho đến nghìn đời
9Là giao ước Chúa lập với Áp-ra-ham
và lời Ngài thề hứa với Y-sác.
10Rồi Chúa xác nhận với Gia-cốp như một sắc lệnh,
và cho người Ít-ra-ên một giao ước đời đời:
11“Ta sẽ ban đất Ca-na-an cho con
làm cơ nghiệp vĩnh viễn.”
12Lúc ấy họ chỉ là một số ít người,
những khách lạ tạm cư trong xứ Ca-na-an.
13Nước này, xứ khác, họ lang thang,
quốc gia nọ, lãnh thổ kia, ở tạm bợ.
14Nhưng Chúa không cho ai áp bức họ.
Vì họ, Chúa cảnh cáo các vua:
15“Người Ta xức dầu, không ai được xâm phạm,
tiên tri Ta chọn, chẳng ai được chạm tay vào.”#105:15 Nt chẳng ai được làm hại
16Chúa đem nạn đói đến xứ Ca-na-an,
tiêu hủy hết các kho lương thực.
17Chúa sai một người đến Ai Cập làm tiên phong—
là Giô-sép, người bị bán làm nô lệ.
18Họ tra chân ông vào cùm
và xích xiềng quanh cổ.
19Đến khi điều người tiên đoán xảy ra,
lời Chúa Hằng Hữu chứng tỏ người ngay lành.
20Pha-ra-ôn sai thả Giô-sép ra khỏi ngục;
người cai trị đất nước đã trả tự do cho ông.
21Giô-sép được giao trách nhiệm cai quản mọi việc trong triều vua;
ông là người quản trị tài sản của vua.
22Ông có quyền chỉ dẫn các triều thần,
và dạy những điều khôn ngoan cho bậc trưởng lão.
23Ít-ra-ên từng cư ngụ tại Ai Cập;
Gia-cốp làm kiều dân tại đất Cham.
24Chúa Hằng Hữu cho người Ít-ra-ên sinh sôi nhiều
cho đến khi họ mạnh hơn kẻ thù của họ.
25Chúa khiến người Ai Cập ghét người Ít-ra-ên,
và âm mưu hãm hại các đầy tớ Ngài.
26Nhưng Chúa sai Môi-se, đầy tớ Ngài,
và A-rôn, người được Ngài chọn.
27Họ làm các phép lạ giữa Ai Cập,
và các việc diệu kỳ trên lãnh thổ Cham.
28Chúa Hằng Hữu bao trùm Ai Cập trong bóng tối,
vì họ dám chống lệnh Chúa, không cho dân Ngài đi.
29Chúa biến nước thành máu,
làm cho cá chết sạch.
30Ếch nhái sinh ra nhung nhúc,
nhảy cả vào phòng ngủ của vua.
31Chúa Hằng Hữu phán, ruồi mòng tràn đến Ai Cập,
muỗi vo ve khắp cả mọi miền.
32Thay vì mưa, Chúa cho mưa đá,
trút ào ào, sấm chớp dậy vang,
33Làm vườn nho, cây vả đều ngã rạp,
cây cối gãy đổ, nằm ngổn ngang.
34Theo lệnh Chúa, cào cào ào ạt đến—
châu chấu bay đến nhiều vô vàn.
35Chúng cắn xả mọi cây xanh trong xứ,
ngấu nghiến ăn, chẳng để lại chút gì.
36Rồi Chúa giết mọi con trưởng của nhà Ai Cập,
là con sinh ra khi họ đầy sinh lực.
37Chúa Hằng Hữu đem dân Ngài khỏi Ai Cập, tay đầy bạc và vàng;
không một ai trong các đại tộc Ít-ra-ên chùn bước.
38Ai Cập vui mừng khi họ rời đi,
vì quá nhiều tai ương thống khổ.
39Chúa Hằng Hữu giăng mây che chở họ
và ban đêm cho trụ lửa sáng soi.
40Khi họ cầu xin, Chúa cho chim cút đến,
và ban ma-na từ trời cho họ no nê.
41Chúa mở đá cho nước tuôn trào,
như dòng sông trong hoang mạc mênh mông.
42Lời hứa thánh Chúa luôn ghi nhớ
với Áp-ra-ham, đầy tớ Ngài.
43Đưa dân Ngài vui mừng rời Ai Cập,
tuyển dân Ngài ra đi với tiếng hát vui mừng.
44Chúa ban dân Ngài đất các nước làm sản nghiệp,
họ được hưởng vụ mùa của các dân tộc trồng,
45Mọi việc xảy ra để họ vâng giữ giới răn Ngài,
và tuân hành theo luật lệ Chúa ban.
Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại