Dân Số Ký 36:6

Dân Số Ký 36:6 KTHD

Đây là lệnh của Chúa Hằng Hữu về vụ các con gái Xê-lô-phát: Họ được lấy ai làm chồng tùy ý, miễn là người chồng thuộc trong cùng một đại tộc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ