Dân Số Ký 17:2

Dân Số Ký 17:2 KTHD

“Hãy nói với mỗi trưởng đại tộc Ít-ra-ên đem đến một cây gậy; nghĩa là mười hai cây gậy của những người lãnh đạo mỗi đại tộc. Con phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ