Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Nê-hê-mi 10

10
1Đây là tên những người đóng ấn trên giao ước:
Tổng Trấn: Nê-hê-mi, con của Ha-ca-lia và Sê-đê-kia. 2Thầy tế lễ gồm có: Sê-ra-gia, A-xa-ria, Giê-rê-mi, 3Pha-su-rơ, A-ma-ria, Manh-ki-gia, 4Hát-túc, Sê-ba-nia, Ma-lúc, 5Ha-rim, Mê-rê-mốt, Áp-đia, 6Đa-ni-ên, Ghi-nê-thôn, Ba-rúc, 7Mê-su-lam, A-bi-gia, Mi-gia-min, 8Ma-a-xia, Binh-gai, và Sê-ma-gia. Những người kể trên đều là thầy tế lễ.
9Những người Lê-vi gồm có:
Giê-sua, con A-xa-nia, Bin-nui, con Hê-na-đát, Cát-mi-ên 10và các anh em Sê-ba-nia, Hô-đia, Kê-li-ta, Bê-la-gia, Ha-nan, 11Mai-ca, Rê-hốp, Ha-sa-bia, 12Xác-cua, Sê-rê-bia, Sê-ba-nia, 13Hô-đia, Ba-ni, và Bê-ni-nu.
14Các nhà lãnh đạo gồm có:
Pha-rốt, Pha-hát Mô-áp, Ê-lam, Xát-tu, Ba-ni, 15Bu-ni, A-gát, Bê-bai, 16A-đô-ni-gia, Biết-vai, A-đin, 17A-te, Ê-xê-chia, A-xu-rơ, 18Hô-đia, Ha-sum, Bết-sai, 19Ha-ríp, A-na-tốt, Nê-bai, 20Mác-bi-ách, Mê-su-lam, Hê-xia, 21Mê-sê-xa-bên, Xa-đốc, Gia-đua, 22Phê-la-tia, Ha-nan, A-na-gia, 23Ô-sê, Ha-na-nia, Ha-súp, 24Ha-lô-hết, Phi-la, Sô-béc, 25Rê-hum, Ha-sáp-na, Ma-a-xê-gia, 26A-hi-gia, Ha-nan, A-nan, 27Ma-lúc, Ha-rim, và Ba-a-na.
Dân Chúng Thề Nguyện
28Những người còn lại gồm cả thường dân, thầy tế lễ, người Lê-vi, người gác cổng, ca sĩ, người phục dịch Đền Thờ, cùng với vợ, con đã lớn khôn là những người đã tách mình ra khỏi nếp sống của người ngoại tộc chung quanh để theo Đức Chúa Trời. 29Họ đều cùng với anh em mình và các nhà lãnh đạo thề nguyện tuân giữ Luật Pháp Đức Chúa Trời do Môi-se, đầy tớ Chúa ban hành. Họ xin Đức Chúa Trời nguyền rủa nếu họ bất tuân Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình:
30“Chúng tôi thề không gả con mình cho người ngoại giáo; không cưới con gái ngoại giáo cho con trai mình.
31Chúng tôi thề không mua của ngoại giáo thóc lúa hay hàng hóa gì khác trong ngày Sa-bát và các ngày lễ; không cày cấy vào năm thứ bảy, nhưng tha hết nợ cho người khác.
32Chúng tôi hứa mỗi người hằng năm dâng một phần bốn gam bạc#10:32 Bằng 1/3 siếc-lơ để dùng vào công việc Đền Thờ của Đức Chúa Trời, 33gồm các chi phí về bánh Thánh, về lễ vật chay, và lễ thiêu dâng thường lệ, lễ thiêu dâng vào ngày Sa-bát, ngày trăng mới, và các ngày lễ khác; chi phí về các vật thánh, về lễ vật chuộc tội cho Ít-ra-ên; và các chi phí khác trong Đền Thờ Đức Chúa Trời.
34Chúng tôi cũng bắt thăm giữa các gia đình thầy tế lễ người Lê-vi và thường dân, để định phiên mỗi gia đình cung cấp củi đốt trên bàn thờ. Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta vào những ngày nhất định trong năm, theo Luật Pháp quy định.
35Chúng tôi hứa đem dâng vào Đền Thờ Chúa Hằng Hữu tất cả hoa quả đầu mùa hằng năm, kể cả trái cây lẫn mùa màng thu hoạch ở ruộng vườn. 36Ngoài ra, con trưởng nam và thú vật đầu lòng, chiên và bò, của chúng tôi sẽ được đem dâng lên Đức Chúa Trời, trình cho các thầy tế lễ phục vụ trong Đền Thờ Ngài, như luật định. 37Chúng tôi cũng sẽ đem vào kho Đền Thờ Đức Chúa Trời, trình cho các thầy tế lễ bột thượng hạng và những lễ vật khác gồm hoa quả, rượu, và dầu; sẽ nộp cho người Lê-vi một phần mười hoa màu của đất đai, vì người Lê-vi vẫn thu phần mười của anh chị em sống trong các miền thôn quê.
38Khi người Lê-vi thu nhận phần mười, sẽ có một thầy tế lễ—con cháu A-rôn—hiện diện, và rồi người Lê-vi sẽ đem một phần mười của phần mười thu được vào kho Đền Thờ của Đức Chúa Trời. 39Toàn dân và người Lê-vi sẽ đem các lễ vật, ngũ cốc, rượu, và dầu vào kho đền thờ; những vật này được chứa trong các bình thánh để dành cho các thầy tế lễ người gác cổng và ca sĩ sử dụng.
Chúng tôi hứa sẽ không dám bỏ bê Đền Thờ Đức Chúa Trời của chúng tôi.”

Đang chọn:

Nê-hê-mi 10: KTHD

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi