Mi-ca 3:8

Mi-ca 3:8 KTHD

Nhưng phần tôi, tôi đầy dẫy quyền năng— bởi Thần của Chúa Hằng Hữu. Tôi đầy dẫy công chính và sức mạnh để rao báo tội lỗi và sự phản nghịch của Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ