Lu-ca 5:6

Lu-ca 5:6 KTHD

Họ liền thả lưới và bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ