Lu-ca 5:21

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 5:21