Lu-ca 20:11

Lu-ca 20:11 KTHD

Chủ sai người khác, lại bị đánh đập sỉ nhục và đuổi về tay không.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ