Lu-ca 16:26

Lu-ca 16:26 KTHD

Hơn nữa, giữa chúng ta có một vực thẳm ngăn cách, ai muốn từ đây qua đó, hay từ đó qua đây đều không được.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 16:26