Giê-rê-mi 17:22

Giê-rê-mi 17:22 KTHD

Đừng làm việc gì trong ngày Sa-bát, nhưng hãy giữ ngày thánh lễ. Ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi điều ấy
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ