Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thẩm Phán 17

17
Tượng Chạm của Mai-ca
1Có một người sống trong miền cao nguyên Ép-ra-im tên là Mi-ca. 2Một hôm, người này thưa với mẹ mình: “Con đã nghe mẹ nguyền rủa độc hại người đã lấy 12,5 ký#17:2 Nt 1.100 siếc-lơ bạc của mẹ, thật ra là con lấy.”
Bà nói: “Xin Chúa Hằng Hữu ban phước lành cho con.” 3Mai-ca trao số bạc lại cho mẹ, rồi bà nói: “Mẹ dâng số bạc này để đúc một cái tượng cho Chúa Hằng Hữu. Nhưng coi như của con dâng. Như thế, bạc lại trở về con.”
4Vậy người mẹ lấy 200 đồng bạc giao cho một người thợ bạc. Người này đúc một cái tượng, chạm trổ tỉ mỉ. Tượng được đặt trong nhà Mi-ca. 5Thế là nhà Mai-ca thành một cái miếu thờ. Ông cũng làm một cái ê-phót và các tượng thần, cử một con trai mình làm chức tế lễ. 6Lúc ấy Ít-ra-ên không có vua. Ai nấy làm những điều mình cho là phải.
7Cũng có một thanh niên người Lê-vi sống tại Bết-lê-hem thuộc đất Giu-đa. 8Nhưng người này bỏ Bết-lê-hem, đi tìm một nơi sinh sống. Trên đường, người ấy qua núi Ép-ra-im, dừng chân trước nhà Mai-ca. 9Mai-ca hỏi: “Ông từ đâu đến đây?”
Ông đáp: “Tôi là người Lê-vi, từ Bết-lê-hem thuộc Giu-đa, tôi đi tìm một nơi sinh sống.”
10Mai-ca đề nghị: “Mời ông ở lại đây làm thầy tế lễ. Tôi sẽ trả ông mỗi năm 114 gam#17:10 Nt 10 siếc-lơ, khoảng 114 gam bạc, một bộ áo, và cung phụng mọi thức cần dùng.” 11Người Lê-vi bằng lòng ở lại và về sau trở nên như một người con trong nhà Mai-ca.
12Mai-ca phong người ấy làm thầy tế lễ của mình, và người ấy sống trong nhà Mai-ca. 13Mai-ca nói: “Bây giờ Chúa sẽ ban phước lành cho ta, vì ta có một thầy tế lễ người Lê-vi.”

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi