Y-sai 56
KTHD
56
Phước Lành cho Mọi Dân Tộc
1Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy sống chính trực và công bằng với mọi người.
Hãy làm điều đúng và thiện,
vì Ta sẽ sớm đến giải cứu các con
và thể hiện sự công chính Ta giữa các con.
2Phước cho những ai
làm theo điều này cách cẩn thận.
Phước cho những ai tôn trọng ngày Sa-bát,
và giữ mình không phạm vào việc ác!”
3“Người nước ngoài đã theo Chúa đừng nói:
‘Chúa Hằng Hữu sẽ không bao giờ kể tôi là dân của Ngài.’
Và người hoạn chớ nói:
‘Tôi là một cây khô không con và không có tương lai.’
4Vì đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
Ta sẽ ban phước cho người hoạn,
những người giữ ngày Sa-bát thánh,
chọn những điều hài lòng Ta,
và giữ giao ước với Ta.
5Ta sẽ dành cho họ—trong các tường thành của nhà Ta—
một kỷ niệm và một danh
cao hơn con trai và con gái Ta.
Vì danh Ta cho họ là danh đời đời.
Một danh không bao giờ bị tiêu diệt!”
6Ta cũng sẽ ban phước các dân tộc nước ngoài đã cam kết theo Chúa Hằng Hữu,
đã phục vụ Ngài và yêu mến Danh Ngài,
thờ phượng Ngài và không vị phạm luật ngày Sa-bát,
nhưng tuân giữ giao ước Chúa.
7Ta sẽ cho họ được đem lên núi thánh Giê-ru-sa-lem,
và được hân hoan trong nhà cầu nguyện Ta.
Ta sẽ nhậm tế lễ thiêu và sinh tế họ dâng,
vì Đền Thờ Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho tất cả các dân tộc.
8Vì Chúa Hằng Hữu Chí Cao,
Đấng triệu tập những người Ít-ra-ên bị tản lạc, phán:
“Ta cũng sẽ đem về nhiều dân tộc khác,
ngoài Ít-ra-ên, dân Ta.”
Lên Án Tội Lỗi của Các Cấp Lãnh Đạo
9Hãy đến, tất cả thú dữ ngoài đồng!
Hãy đến, tất cả thú dữ trong rừng!
Hãy đến và cắn xé dân Ta!
10Vì các lãnh đạo của dân Ta—
người canh giữ của Chúa Hằng Hữu, người chăn chiên của Ngài—
là mù quáng và không biết gì hết.
Chúng như chó câm không biết sủa,
không cảnh báo khi nguy hiểm đến gần.
Chúng chỉ thích nằm dài, ngủ và mơ mộng.
11Như một con chó tham lam, chúng không biết thỏa mãn.
Chúng như người chăn không hiểu biết,
tất cả chúng chỉ đi theo đường riêng của mình
và đục khoét trục lợi cho riêng mình.
12Chúng rủ nhau: “Mời đến đây, uống rượu và dự tiệc.
Chúng ta cùng nhau say túy lúy.
Ngày mai cũng liên hoan như vậy
mà còn hơn thế nữa!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại