Y-sai 54:17

Y-sai 54:17 KTHD

Nhưng đến ngày ấy, không một vũ khí nào được chế tạo để chống ngươi lại thành công. Ngươi sẽ yên lặng trước các lời tố cáo của những người kiện cáo ngươi. Đây là cơ nghiệp của các đầy tớ Chúa Hằng Hữu; mọi sự xác minh của họ do Ta ban cho. Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán vậy!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 54:17

Chia sẻ