Y-sai 54:10

Y-sai 54:10 KTHD

Dù cho núi có thể dời và đồi biến mất, nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi vẫn tiếp tục. Giao ước bình an của Ta với ngươi không bao giờ thay đổi.” Chúa Hằng Hữu là Đấng thương xót ngươi phán vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 54:10

Chia sẻ