Y-sai 53:4

Y-sai 53:4 KTHD

Tuy nhiên, bệnh tật của chúng ta Người mang; sầu khổ của chúng ta đè nặng trên Người. Thế mà chúng ta nghĩ phiền muộn của Người là do Đức Chúa Trời hình phạt, hình phạt vì chính tội lỗi của Người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ