Y-sai 49:6

Y-sai 49:6 KTHD

Chúa phán: “Những việc con làm còn lớn hơn việc đem người Ít-ra-ên về với Ta. Ta sẽ khiến con là ánh sáng cho các Dân Ngoại, và con sẽ đem ơn cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ