Ga-la-ti 5:25

Ga-la-ti 5:25 KTHD

Vì Chúa Thánh Linh ban sự sống mới cho chúng ta, nên chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:25

Chia sẻ