Ga-la-ti 5:17

Ga-la-ti 5:17 KTHD

Bản tính cũ thích làm những điều nghịch với Chúa Thánh Linh, trong khi Chúa Thánh Linh muốn anh chị em làm những việc trái với bản tính cũ. Hai bên luôn luôn tranh đấu, nên anh chị em không thể làm điều mình muốn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ