Ê-xê-chi-ên 18:29

Ê-xê-chi-ên 18:29 KTHD

Nhưng dân tộc Ít-ra-ên vẫn nói: ‘Chúa xét xử không công bằng!’ Hỡi dân tộc Ít-ra-ên, chính các ngươi không công bằng, không phải Ta đâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ