Ê-xơ-tê 7:8

Ê-xơ-tê 7:8 KTHD

Khi vua trở lại bàn tiệc, thấy Ha-man ngả sấp người trên ghế dài Hoàng hậu Ê-xơ-tê đang ngồi. Vua quát: “Trong cung điện, ngay trước mắt ta, mà nó dám xúc phạm đến hoàng hậu sao?” Lập tức, Ha-man bị bịt mặt lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ