2 Phi-e-rơ 3:8

2 Phi-e-rơ 3:8 KTHD

Anh chị em thân yêu, xin anh chị em đừng quên sự thật này: Đối với Chúa, một ngày như nghìn năm và nghìn năm như một ngày.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ