1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 KTHD

Thưa anh chị em, chúng tôi biết Đức Chúa Trời đã yêu thương tuyển chọn anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ