Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

1 Sử Ký 24

24
Nhiệm Vụ của Thầy Tế Lễ
1Con cháu A-rôn được phân chia thành những nhóm phục vụ. Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha, và không có con. Vì vậy, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma giữ chức tế lễ.
3Xa-đốc, dòng dõi Ê-lê-a-sa và A-hi-mê-léc, dòng dõi Y-tha-ma, giúp Đa-vít phân chia con cháu A-rôn làm nhiều toán phục vụ. 4Vì dòng Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng nhóm hơn dòng Y-tha-ma nên họ phân chia dòng Ê-lê-a-sa làm mười sáu nhóm, và dòng Y-tha-ma tám nhóm. 5Họ bắt thăm phân công cho các nhóm, hết nhóm này đến nhóm khác, vì các viên chức danh tiếng, các viên chức phục dịch Đức Chúa Trời nơi thánh đều do con cháu Ê-lê-a-sa và con cháu Y-tha-ma đảm trách. 6Sê-ma-gia, con trai Na-tha-na-ên, người Lê-vi làm thư ký ghi chép trước mặt vua và các vị lãnh đạo, Thầy Tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, các trưởng nhóm tế lễ và người Lê-vi. Họ bắt thăm cứ hai toán cho dòng Ê-lê-a-sa, thì một nhóm cho dòng Y-tha-ma.
7Thăm thứ nhất thuộc về Giê-hô-gia-ríp.
Thăm thứ hai thuộc về Giê-đa-ê-gia.
8Thăm thứ ba thuộc về Ha-rim.
Thăm thứ tư thuộc về Sê-ô-rim.
9Thăm thứ năm thuộc về Manh-ki-gia.
Thăm thứ sáu thuộc về Mi-gia-min.
10Thăm thứ bảy thuộc về Ha-cốt.
Thăm thứ tám thuộc về A-bi-gia.
11Thăm thứ chín thuộc về Giê-sua.
Thăm thứ mười thuộc về Sê-ca-nia.
12Thăm thứ mười một thuộc về Ê-li-a-síp.
Thăm thứ mười hai thuộc về Gia-kim.
13Thăm thứ mười ba thuộc về Húp-ba.
Thăm thứ mười bốn thuộc về Giê-sê-báp.
14Thăm thứ mười lăm thuộc về Binh-ga.
Thăm thứ mười sáu thuộc về Y-mê.
15Thăm thứ mười bảy thuộc về Hê-xia.
Thăm thứ mười tám thuộc về Phi-xết.
16Thăm thứ mười chín thuộc về Phê-ta-hia.
Thăm thứ hai mươi thuộc về Ê-xê-chi-ên.
17Thăm thứ hai mươi mốt thuộc về Gia-kin.
Thăm thứ hai mươi hai thuộc về Ga-mun.
18Thăm thứ hai mươi ba thuộc về Đê-la-gia.
Thăm thứ hai mươi bốn thuộc về Ma-a-xia.
19Mỗi nhóm lãnh phận sự phục dịch trong nhà của Chúa Hằng Hữu như A-rôn, tổ phụ họ đã quy định, theo mệnh lệnh của Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên.
Các Trưởng Tộc Khác của Đại Tộc Lê-vi
20Sau đây là các trưởng tộc khác trong dòng dõi Lê-vi:
Con cháu Am-ram, trưởng tộc là Su-ba-ên.
Con cháu Su-ba-ên, trưởng tộc là Giê-đia.
21Con cháu Rê-ha-bia, trưởng tộc là Di-si-gia.
22Con cháu Dít-sê-ha, trưởng tộc là Sê-lô-mốt.
Con cháu Sê-lô-mít, trưởng tộc là Gia-hát.
23Con cháu Hếp-rôn, trưởng tộc là Giê-ri-gia, A-ma-ria là thứ hai, Gia-ha-xi-ên là thứ ba, và Gia-ca-mê-am là thứ tư.
24Con cháu U-xi-ên, trưởng tộc là Mi-ca.
Con cháu Mi-ca, trưởng tộc là Sa-mia. 25Em Mi-ca là Di-si-gia.
Con cháu Dít-si-gia, trưởng tộc là Xa-cha-ri.
26Con cháu Mê-ra-ri, trưởng tộc là Mách-li và Mu-si.
Con cháu Gia-a-xi-gia, trưởng tộc là Bê-nô.
27Con cháu Mê-ra-ri, theo dòng Gia-a-xi-gia, các trưởng tộc là Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, và Y-bê-ri.
28Con cháu Mách-li, trưởng tộc là Ê-lê-a-sa, người này không có con trai.
29Con cháu của Kích, trưởng tộc là Giê-rác-mê-ên.
30Con cháu Mu-si, các trưởng tộc là Mách-li, Ê-đe, và Giê-ri-mốt.
Đó là dòng dõi Lê-vi, theo nhiều dòng họ. 31Cũng như dòng dõi A-rôn, các trưởng tộc dòng lớn và dòng nhỏ đều được phân công theo lối bắt thăm trước mặt Vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các trưởng tộc tế lễ và người Lê-vi.

Đang chọn:

1 Sử Ký 24: KTHD

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi