Rô-ma 10:4

Rô-ma 10:4 VIE2010

vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, để mọi người tin đều được xưng công chính.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnRô-ma 10:4