Thi Thiên 77:11

Thi Thiên 77:11 VIE2010

Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài thuở xưa
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Thi Thiên 77:11

Chia sẻ