Thi Thiên 141:3

Thi Thiên 141:3 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con Và canh cửa môi con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ